Klasa 3b
5 godzin matematyki tygodniowo - matematyka na poziomie rozszerzonym
Podręcznik i zbiór zadań: "Matematyka dla licealistów"
oraz "Analiza matematyczna dla licealistów"
K.Kłaczkow, M.Kurczab, E.Świda; Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro   

Zakres materiału
oraz orientacyjne terminy prac pisemnych objętych obowiązkiem zaliczenia

I. Funkcje potegowe, wykładnicze i logarytmiczne
    Praca klasowa nr 1 -
II. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
    Sprawdzian z kombinatoryki -
    Praca klasowa nr 2 -

    Praca domowa ze statystyki - do końca października!
III. Trygonometria cz. 2
    Praca klasowa nr 3 -
IV.Geometria analityczna
    Sprawdzian - 
    Praca klasowa nr 4 -

V. Geometria przestrzenna
    Praca klasowa nr 5 -

********************************** jeśli starczy czasu, wybrane zagadnienia:
VI.Granica i ciągłość
    Sprawdzian -
VII.Pochodna funkcji
    Sprawdzian -   
    Praca klasowa nr 6
VIII.Rachunek całkowy
    Praca klasowa nr 7 -

**********************************
IX. Powtórzenie materiału do matury
    Praca klasowa nr 5 (algebra) -
    Praca klasowa nr 6 (geometria) -


Diagnoza przedmaturalna we wrześniu
Oprócz tego odbędą się co najmniej dwie próbne matury, po jednej w każdym semestrze:
1) w listopadzie
2) na przełomie marca i kwietnia

Poza tym uczniowie zdający matematykę na poziomie rozszerzonym muszą przedstawić swoje dwie, ocenione prace (po jednej w każdym semestrze) z Korespondencyjnego Kursu organizowanego przez Politechnikę Wrocławską.

Szczegółowa tematyka zajęć:

I. Funkcje potęgowe, wykł. i logarytm.  (dokończenie z klasy drugiej)

 1. Określenie funkcji logarytmicznej.
 2. Własności funkcji logarytmicznej.
 3. Przykłady równań logarytmicznych.
 4. Rozwiązywanie równań logarytmicznych.
 5. Rozwiązywanie równań i układów równań logarytmicznych.
 6. Nierówności logarytmiczne.
 7. Rozwiązywanie nierówności logarytmicznych.
 8. Logarytmy dziesiętne. Cecha i mantysa, tablice log.
 9. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna – zadania.
 10. -- // --
 11. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem własności
 12. funkcji wykładniczej i logarytmicznej.
 13. Praca klasowa nr 5
 14. – Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne.
 15. Rozwiązanie zadań z pracy klasowej.

II. Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki

 1. Symbol Newtona i trójkąt Pascala - powt.
 2. Zasada dodawania i mnożenia. Permutacje.
 3. Wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń
 4. Permutacje i wariacje - zadania
 5. Kombinacje
 6. Kombinatoryka - rozwiązywanie zadań
 7. --//--
 8. --//-- (spr.)
 9. Zdarzenia losowe. Algebra zdarzeń
 10. Określenie i własności prawdopodobieństwa.
 11. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.
 12. Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń.
 13. -- // --
 14. -- // -- za pomocą drzewa.
 15. Obliczanie prawdopodobieństw.
 16. Sprawdzian (prawdopodobieństwo klasyczne)
 17. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite.
 18. -- // -- rozwiązywanie zadań.
 19. Zdarzenia niezależne.
 20. Schemat Bernoulli`ego
 21. -- // -- rozwiązywanie zadań.
 22. (Prawdopodobieństwo geometryczne.)
 23. Rozw. zadań z rachunku prawdopodobieństwa.
 24. (Zmienna losowa i jej rozkład.)
 25. (Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej.)
 26. Rachunek prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań.
 27. Praca klasowa nr 1
 28. - Rachunek prawdopodobieństwa.
 29. Poprawa pracy klasowej.
 30. Zbieranie i porządkowanie danych.
 31. Graficzne przedstawianie danych. Diagramy i wykresy.
 32. Średnia arytmetyczna, średnia ważona.
 33. Mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe.
 34. Prezentacje projektów uczniowskich ze statystyki (po ich ocenie)

III. Funkcje trygonometryczne.

 1. Funkcje trygonometr. zmiennej rzeczywistej – powt.
 2. Własności funkcji trygonometrycznych – c.d. powt.
 3. Elementarne równania trygonometryczne.
 4. Elementarne nierówności trygonometryczne.
 5. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy katów.
 6. Funkcje trygonometryczne wielokrotności argumentu.
 7. Funkcje trygonometryczne kątów połówkowych.
 8. Rozwiązywanie zadań z zast. poznanych wzorów.
 9. Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych.
 10. Przekształcanie wyrażeń trygonometrycznych.
 11. -- // --
 12. Rozwiązywanie równań i nierówności
 13. trygonometrycznych.
 14. Zastosowanie trygonometrii do zadań.
 15. -- // --
 16. Rozwiązywanie zadań z zast. trygonometrii.
 17. -- // --
 18. Praca klasowa nr 6
 19. – Trygonometria.
 20. Rozwiązywanie zadań z pracy klasowej.

IV. Geometria analityczna.

 1. Punkty i wektory w układzie współrzędnych – powt.
 2. Iloczyn skalarny wektorów w ujęciu analitycznym.
 3. Zastosowanie iloczynu skalarnego wektorów.
 4. Sinus kąta między wektorami o podanych współrz.
 5. Wyznacznik wektorów o podanych współrzędnych.
 6. Pole równoległoboku i trójkąta w ukł. współrz.
 7. Iloczyn skalarny i wyznacznik wektorów – zadania.
 8. Równanie prostej. Proste prostopadłe i równoległe.
 9. Odległość punktu od prostej – powt. i zadania.
 10. Równanie okręgu.
 11. Równanie stycznej do okręgu.
 12. Przekształcenia geometr. w ujęciu analit. – powt.
 13. Test z geometrii analitycznej.
 14. Geometria analityczna – rozwiązywanie zadań.
 15. -- // --
 16. Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej.
 17. -- // --
 18. Praca klasowa nr 2
 19. – Geometria Analityczna.
 20. Rozwiązywanie zadań z pracy klasowej.
 21. Zakres materiału, przykładowe zadania maturalne.

V. Stereometria

 1. Proste i płaszczyzny w przestrzeni.
 2. Kąt dwuścienny. Jednostki pola powierzchni i objętości.
 3. Graniastosłupy - opis, własności, pola powierzchni i objętości.
 4. Ostrosłupy. Opis własności.
 5. Ostrosłupy - pola powierzchni i objetość.
 6. Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów.
 7. Bryły obrotowe - walec.
 8. Bryły obrotowe - stożek.
 9. Bryły obrotowe - kula.
 10. Pola powierzchni i objętości brył - zadania.
 11. Praca klasowa nr 3
 12. - Stereometria.
 13. Poprawa pracy klasowej.

*************************************************************

VI. Granica i ciągłość funkcji

 1. Powtórzenie wiadomości o funkcjach rzeczywistych.
 2. Definicja Heinego granicy funkcji w punkcie. Granice jednostronne.
 3. Ćwiczenia w obliczaniu granic.
 4. Granice funkcji trygonometrycznych
 5. Definicja Cauchy`ego granicy funkcji w punkcie.
 6. Granice niewłaściwe funkcji w punkcie. Asymptoty pionowe wykresu funkcji.
 7. Granice funkcji w nieskończoności. Asymptoty poziome wykresu funkcji.
 8. Asymptoty ukośne wykresu funkcji.
 9. Ciągłość funkcji w punkcie i zbiorze.
 10. Własność Darboux. Własności funkcji ciągłych.
 11. Sprawdzian - granica i ciągłość funkcji.

VII. Pochodna funkcji

 1. Iloraz różnicowy funkcji.
 2. Pchodna funkcji w punkcie.
 3. Interpretacja geometryczna pochodnej funkcji w punkcie.
 4. Styczna do wykresu funkcji w punkcie.
 5. Pochodna jako funkcja. Własności funkcji różniczkowalnych.
 6. Pochodna iloczynu i ilorazu funkcji różniczkowalnych.
 7. Pochodne funkcji trygonometrycznych.
 8. Pochodna funkcji złożonej.
 9. Sprawdzian - obliczanie pochodnych.
 10. Kąt przecięcia się wykresów funkcji.
 11. Monotonicznośc funkcji różniczkowalnej.
 12. Ekstremum funkcji. Warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum.
 13. Ćwiczenia w obliczaniu ekstremum funkcji różniczkowalnych.
 14. Badanie przebiegu zmienności funkcji.
 15. Zastosowania pochodnej do rozwiązywania zadań tekstowych.
 16. Zadania optymalizacyjne.
 17. Praca klasowa nr 4
 18. - Pochodna funkcji.
 19. Poprawa pracy klasowej.

VIII. Funkcje pierwotne i całki

 1. Funkcja pierwotna. Całka nieoznaczona
 2. Całkowanie przez podstawianie.
 3. Całkowanie przez części.
 4. Ćwiczenia w obliczaniu całek nieoznaczonych.
 5. Całka oznaczona.
 6. Pole figury ograniczonej wykresem funkcji.
 7. Zastosowanie całek - obliczanie objętości brył obrotowych i długości łuku krzywej.
 8. Zastosowanie całek - zadania.
 9. Praca klasowa nr 5.
 10. - Rachunek całkowy.
 11. Poprawa pracy klasowej.

*************************************************************

IX. Powtórzenie materiału do matury

Strona Główna