REGULAMIN MECZU

 1. Przed otworzeniem zadań kapitanowie potwierdzają znajomość regulaminu meczu (Ew. jury wyjaśnia powstałe wątpliwości), sprawdzają stan kopert i losują, która drużyna rozpocznie grę (to znaczy zada jako pierwsza zadanie przeciwnikom). W przypadku trójmeczu ustala się kolejność zadawania zadań w dwóch turach, kolejność trzeciej tury jest losowana w trakcie rozgrywki.
 2. Po otworzeniu zadań 10-osobowe drużyny mają godzinę zegarową na ich rozwiązanie. Zaraz potem zaczyna się rozgrywka. W tym czasie uczniowie nie mogą się z nikim kontaktować.
 3. Podczas rozwiązywania zadań drużyny powinny pracować w osobnych salach i mieć zapewniony papier na brudnopis. Dozwolone jest jedynie używanie kalkulatorów (nie z tablic). Opiekun powinien dopilnować, aby wyłączono telefony komórkowe. Jury może wejść do sal, aby skontrolować przebieg przygotowań.
 4. Podczas rozgrywki drużyny zadają sobie zadania na przemian. Mecz kończy się po rozwiązaniu 8 spośród 10 zadań z listy (lub 9 z 12 w przypadku trójmeczu).
 5. Drużyna, której zadano zadanie, może je przyjąć lub odbić. Jeżeli zadanie zostanie odbite, rozwiązuje je drużyna, która je zadała.
 6. Rozwiązanie zadania przedstawia na tablicy wybrany członek drużyny, nie kontaktując się z pozostałymi zawodnikami. Każdy zawodnik może wystąpić do najwyżej jednego zadania (niezależnie od tego, czy jest to zadanie przyjęte, czy odbite). Dobrze, aby cały zapis rozwiązania do końca pozostał na tablicy.
 7. Po zakończeniu prezentacji rozwiązania kapitan drużyny ma prawo je uzupełnić. Potem zabiera głos drużyna przeciwna. Może zgłaszać uwagi, zastrzeżenia, komentarze, prosić o dodatkowe wyjaśnienia, przedstawić uproszczenie rozwiązania itp. Dodatkowe pytania mogą też zadawać jurorzy.
 8. Każde zadanie musi być ocenione od razu po rozwiązaniu. Nie można odsuwać oceny na koniec meczu ani pozostawiać do decyzji organizatorów, gdyż ocena zadania ma istotny wpływ na wybór strategii dalszej rozgrywki. W przypadku, gdy kapitan drużyny nie zgadza się z oceną jury, powinien opisać prezentowane rozumowanie i wraz ze swoimi uwagami dołączyć do protokołu meczu. Nie zmieni to oceny rozwiązania, jednak przypadek ten będzie omówiony na stronie internetowej i będzie mógł służyć jako przykład instruktażowy dla jurorów.
 9. CO PODLEGA OCENIE. Oceniane jest rozumowanie prowadzące do wyniku, a nie podanie prawidłowego wyniku (za sam wynik można przyznać 0-2 pkt.). Punkty odejmuje się, za wszystkie luki w rozumowaniu. Oceniana jest nie tylko formalna poprawność, ale i sposób rozwiązania. Jeśli jest ono żmudne, zawiłe, "na palcach" i dające się istotnie uprościć - stanowi to podstawę do odjęcia 1-2 pkt. 10 punktów można przyznać tylko za zadanie rozwiązane bez żadnych usterek.
 10. OCENA. Po zakończeniu dyskusji jurorzy oceniają tylko oryginalne rozwiązanie (tzn. nie biorąc pod uwagę komentarzy kapitana) w skali 0 - 10. Każda szkoła i ewentualny juror niezależny mają jeden głos. Ostateczną ocenę rozwiązania oblicza się jako średnią arytmetyczną tych ocen zaokrągloną do najbliższej połowy punktu (może to robić komisja uczniów wyłoniona spośród publiczności). Jury podaje uzasadnienie oceny wskazując błędy, za które odjęto poszczególne punkty. Zadanie uznane za nierozwiązane może być ocenione w skali 0-5, a uznane za rozwiązane - w skali 6-10.
 11. PRZEJĘCIE. W przypadku zadania rozwiązanego (ocenianego 6-10), jeśli drużyna przeciwna zgłosiła w swoich uwagach te zastrzeżenia, za które później jury odjęło punkty - przejmuje te punkty na swoje konto (np. w przypadku zadania ocenionego na 7 punktów, gdzie 1 punkt odjęto za brak jakiegoś założenia, a 2 za nierozpatrzenie jakiegoś przypadku, jeśli przeciwnik zauważył brak założenia, dostaje 1 punkt, jeśli wytknął oba błędy - dostaje 3 punkty, za wytknięte błędy, których jury nie uznało za istotne dla oceny rozwiązania - nie ma przejęcia punktów). Podobnie, jeśli przeciwnik wskaże istotnie krótszy lub łatwiejszy sposób rozwiązania (co stanowi podstawę do odjęcia 1-2 pkt.), mogą one przejść na jego konto. Jeśli usterki wskazał wcześniej kapitan drużyny rozwiązującej zadanie, zabiera przeciwnikom możliwość przejęcia punktów "za uwagi".
 12. PUNKTACJA: Drużyna, która rozwiązywała zadanie podane przez przeciwników, otrzymuje tyle punktów, ile wynosiła ocena jej rozwiązania (punktacja 0-10). W przypadku zadania odbitego liczba punktów przyznanych za rozwiązanie obliczana jest wg wzoru n = 2p - 10, gdzie p jest oceną zadania podaną przez Jury (czyli ostatecznie zadanie punktowane jest w skali od -10 do 10).
 13. Podczas meczu jury może przyznać zawodnikowi "żółtą kartkę" za niesportowe zachowanie (np. niestosowne uwagi pod adresem przeciwnika). Zawodnik ten nie może grać w następnym meczu, a po dwukrotnym otrzymaniu żółtej kartki, powinien zostać do końca rozgrywek w danym roku wykluczony z reprezentacji szkoły.
 14. Po zakończeniu meczu jury może przedstawić szkice rozwiązań zadań, których nie umieli zrobić zawodnicy.
 15. Dalsze szczegółowe ustalenia dotyczące przebiegu meczu są w gestii jury.


Strona Główna