Klasa 2c
3 godziny matematyki tygodniowo - matematyka na poziomie podstawowym
Podręcznik: "Matematyka przyjemna i pożyteczna" M. Zakrzewski, T.Żak, E. Jakubas...
Wydawnictwo Szkolne PWN

Zakres materiału
oraz orientacyjne terminy prac pisemnych objętych obowiązkiem zaliczenia:

I.  Funkcje kwadratowe
    Sprawdzian -

    Praca klasowa nr 1 -
II. Wielomiany
    Praca klasowa nr 2 -
III.Funkcje i wyrażenia wymierne
    Sprawdzian 1 - "na raty"

    Praca klasowa nr 3 -
IV. Ciągi liczbowe
    Sprawdzian - "na raty"

    Praca klasowa nr 4 -
V.  Funkcje trygonometryczne
    Praca klasowa nr 5 -

VI. Własności miarowe figur
    Praca klasowa nr 6 -
VII. Funkcje i równania potęgowe

Szczegółowa tematyka zajęć:

I. Funkcje kwadratowe

 1. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej.
 2. Postać ogólna trójmianu kwadratowego.
 3. Sprowadzanie postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
 4. Własności funkcji kwadratowej - zadania.
 5. Miejsca zerowe trójmianu kwadratowego.
 6. Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego.
 7. Wzory Viete`a i ich zastosowanie.
 8. Sprawdzian z własności funkcji kwadratowej.
 9. Rozwiązywanie równiań II stopnia.
 10. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zast. równań kwadratowych.
 11. Rozwiązywanie nierówności i układów nierówności kwadratowych.
 12. Praca klasowa nr 1 - funkcja kwadratowa.
 13. Poprawa pracy klasowej.

II. Wielomiany

 1. Określenie wielomianu n-zmiennych.
 2. Rozkładanie wielomianów na czynniki.
 3. Zbiór wielomianów jednej zmiennej.
 4. Iloraz wielomianów.
 5. Twierdzenie o reszcie z dzielenia przez dwumian.
 6. Tw. Bezout`a i jego zastosowanie.
 7. Zastosowanie Tw. Bezout`a.
 8. Rozwiązywanie równań wielomianowych.
 9. Tw. o pierwiastkach wielomianu o współczynnikach całkowitych
 10. Badanie znaku wielomianu.
 11. Rozwiązywanie nierówności wielomianowych.
 12. Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności.
 13. Wielomiany – rozwiązywanie zadań.
 14. Praca klasowa nr 2 – Wielomiany.
 15. Rozwiązanie zadań z pracy klasowej.

III. Funkcje wymierne

 1. Dziedzina wyrażenia wymiernego. Skracanie.
 2. Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych.
 3. Rozszerzanie, sprowadzanie do wsp. mianownika
 4. Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych.
 5. Przekształcanie wyrażeń wymiernych.
 6. Sprawdzian - wyrażenia wymierne ("na raty")
 7. Równania wymierne.
 8. Rozwiązywanie równań wymiernych.
 9. Układy równań wymiernych.
 10. Nierówności wymierne.
 11. Rozwiązywanie nierówności wymiernych.
 12. Określenie i własności funkcji homograficznej.
 13. Funkcja homograficzna – zadania.
 14. Wykresy wybranych funkcji wymiernych.
 15. Funkcje i wyrażenia wymierne – rozw. zadań.
 16. Praca klasowa nr 3 – Funkcje wymierne.
 17. Rozwiązanie zadań z pracy klasowej.

IV. Ciągi liczbowe

 1. Określenie ciągu liczbowego.
 2. Monotoniczność ciągu liczbowego.
 3. Określenie i własności ciągu arytmetycznego.
 4. Suma częściowa ciągu arytmetycznego.
 5. Określenie i własności ciągu geometrycznego.
 6. Suma częściowa ciągu geometrycznego.
 7. Sprawdzian - ciąg arytmetyczny i geometryczny ("na raty")
 8. Własności ciągu geometrycznego – ćwiczenia.
 9. Procent składany. Lokaty i kredyty.
 10. Ciąg arytmetyczny i geometryczny w zadaniach.
 11. Ciągi liczbowe – utrwalenie wiadomości.
 12. Praca klasowa nr 4 – Ciągi liczbowe.
 13. Rozwiązanie zadań z pracy klasowej.

V. Funkcje trygonometryczne

 1. Kąt skierowany. Miara łukowa kąta.
 2. Określenie f. trygonometrycznych dowolnego kąta.
 3. Obl. wartości f. trygonometr. wybranych kątów.
 4. Związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta i ich zastosowanie.
 5. Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej.
 6. Wzory redukcyjne. Zastosowanie wzorów redukcyjnych.
 7. Sprawdzian - własności funkcji trygonometrycznych
 8. Zmienność funkcji sinus i cosinus.
 9. Zmienność funkcji tangens i cotangens.
 10. Własności funkcji trygonometrycznych – ćwiczenia.
 11. Elementarne równania trygonometryczne.
 12. Elementarne nierówności trygonometryczne.
 13. Funkcje typu k*sin(x), sin(k*x) i ich wykresy. Okres i amplituda.
 14. Praca klasowa nr 5 - Trygonometria.
 15. Poprawa pracy klasowej.

VI. Własności miarowe figur

 1. Pola powierzchni wielokątów.
 2. Pola powierzchni wielokątów foremnych.
 3. Pole wycinka i odcinka koła.
 4. Twierdzenie sinusów.
 5. Zastosowanie tw. sinusów do zadań.
 6. Twierdzenie cosinusów.
 7. Zastosowanie tw. cosinusów do zadań.
 8. Rozw. zadań z zastosowaniem twierdzenia sinusów i cosinusów.
 9. Praca klasowa nr 6 - własności miarowe figur.
 10. Poprawa pracy klasowej.

VII. Funkcje potęgowe

 1. Potęgi o wykładnikach wymiernych – powtórzenie
 2. Potęgi o wykładnikach wymiernych – zadania.
 3. Określenie i własności f. potęgowej o wykładnikach całkowitych.
 4. Przykłady funkcji potęgowej o wykł. wymiernych.
 5. Przykłady równań i nierówności potęgowych.
 6. Graficzne rozwiązywanie równań i nierówności potęgowych.

Strona Główna