Klasa 1b
4 godzin matematyki tygodniowo - matematyka na poziomie podstawowym z elementami poziomu rozszerzonego
Podręcznik i zbiór zadań: "Matematyka dla licealistów" E.Kurczab, M.Kurczab, E.Świda
Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro   

Diagnoza umiejętności z zakresu gimnazjum - na początku września!

Zakres materiału
oraz orientacyjne terminy prac pisemnych objętych obowiązkiem zaliczenia

I.  Logika. Podstawy matematyki
    Sprawdzian -
II. Liczby rzeczywiste
    Sprawdzian (działania w zbiorze R) -
    Praca klasowa nr 1 -
III.Geometria płaszczyzny
    Sprawdzian -
    Praca klasowa nr 2 -
IV. Trygonometria cz.1
    Sprawdzian -
V. Funkcje rzeczywiste
    Sprawdzian -
  

Szczegółowa tematyka zajęć:

Lp. Tematyka l. godz. termin
1 Organizacja pracy. Program, kryteria ocen. 1      W  R  Z  E  S  I  E  Ń
2 Diagnoza umiejętności "na wejściu" i omówienie 2
I. Podstawy matematyki. Język matematyki. 20
1 Zdania logiczne i formy zdaniowe. 1
2 Alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność 2
3 Twierdzenie, twierdzenie odwrotne 1
4 Prawa rachunku zdań. Prawa de Morgana, prawa związanie z implikacją 2
5 Kwantyfikatory. 1
6 Zaprzeczenie zdania z kwantyfikatorem (kartkówka) 1
7 Podstawowe wiadomosci o zbiorach. 2
8 Działania na zbiorach. 2
9 Określenie i przykłady relacji. Relacje równoważności. 1
10 Relacje porządkujące. Porządek liniowy, dyskretny, gęsty. 1     P A Ź D Z I E R N I K
11 Określenie i przykłady funkcji. Dziedzina, zbór wartości funkcji 2
12 Funkcje wzajemnie jednoznaczne.Funkcja odwrotna. 1
13 Obrazy i przeciwobrazy. Złożenie funkcji. 1
14 Sprawdzian z podstaw matematyki. Poprawa 2
II. Liczby rzeczywiste. 50
1 Zbiór liczb naturalnych i całkowitych. Podzielność liczb 2
2 Zbiór liczb wymiernych. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 1
3 Liczby niewymierne i ich rozwinięcia dziesiętne. 1
4 Określenie działania. Własności działań. 1
5 Własności działań w zbiorze liczb rzeczywistych. 2
6 Uporządkowanie zbioru liczb rzeczywistych. 2
7 Obliczenia procentowe (kartkówka) 3
8 Potęga o wykładniku naturalnym - powt. Własności działań na potegach. 2    L I S T O P A D
9 Pierwiastek arytmetyczny dowolnego stopnia. Działania na pierwiastkach 2
10 Liczby postaci aÖm+bÖn 1
11 Wyrażenia algebraiczne. Działania na wyrażeniach algebraicznych 1
12 Wzory skróconego mnożenia - kwadraty 2
13 Wzory skróconego mnożenia - sześciany (kartkówka) 2
14 Potęga o wykładniku całkowitym - powt. 1
15 Potęga o wykładniku wymiernym 2
16 Potęga o wykładniku rzeczywistym 1
17 Sprawdzian i poprawa 2       G R U D Z I E Ń
18 Określenie logarytmu. Własności logarytmów (kartkówka) 3
19 Odległość w zbiorze. Punkty, proste, odcinki. Metryki nieeuklidesowe. 1
20 Oś liczbowa. Współrzędne punktu na osi. 1
21 Przedziały liczbowe. 2
22 Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej. 2
23 Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. 2
24 Przybliżenia. Błąd bezwzględny i błąd względny. Szacowanie 1
25 Średnia arytmetyczna i geometryczna. 2        S T Y C Z E Ń
26 Dowodzenie twierdzeń o liczbach rzeczywistych 2
27 Liczby rzeczywiste - zadania powtórzeniowe 3
28 Praca klasowa nr 1 2
29 Poprawa pracy klasowej. 1
III. Geometria płaszczyzny. 36
1 Pojęcia podstawowe i aksjomaty geometrii euklidesowej. 1
2 Podstawowe własności figur. Figury wypukłe i niewypukłe. 1
3 Trójkąty. Warunek trójkata. 2
4 Cechy przystawania trójkatów. 1   L U T Y
5 Zastosowanie cech przystawania do dowodzenia twierdzeń. 2
6 Równoległość prostych. Suma katów w wielokącie. 1
7 Własności równoległoboków. 2
8 Wektory i działania na nich. 2
9 Wzajemne położenie prostej i okręgu. 1       M A R Z E C
10 Wielokąt wpisany i opisany na okręgu. 2
11 Okręgi i wielokąty - zadania. 2
12 Własności figur geometrycznych - rozwiazywanie zadań. 2
13 Sprawdzian z własności figur geometrycznych. Poprawa 2
14 Punkty w układzie współrzędnych. Środek i długość dodcinka 2
15 Wektory w układzie współrzędnych. (kartkówka) 2
16 Przykłady izometrii. Określenie i własności translacji. 1
17 Translacja w układzie wspólrzędnych. 1
18 Symetria osiowa i jej własności. 1
19 Symetria osiowa w układzie współrzędnych 1         K W I E C I E Ń
20 Symetria środkowa i jej własności. 1
21 Symetria środkowa w układzie wspólrzędnych 1
22 Złożenie izometrii. Izometrie - zadania.  2
23 Praca klasowa nr 2. 2
24 Poprawa pracy klasowej. 1
IV. Trygonometria cz. I 16
1 Określenie funkcji trygonometrycznych w trójkącie ostrokątnym 1
2 Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30°,  45° i 60° 1
3 Zastosowanie funkcji trygonometrycznych kątów ostrych. 2
4 Kąt skierowany 1
5 Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta 1
6 Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta - ćwiczenia. 1               M  A  J
7 Podstawowe tożsamości trygonometryczne. 1
8 Sprawdzanie tożsamości trygonometrycznych. 2
9 Wzory redukcyjne i ich zastosowanie. 2
10 Funkcje trygonometryczne w zadaniach. 2
11 Sprawdzian wiadomości o funkcjach trygonometrycznych. 1
12 Poprawa sprawdzianu 1
 V. Funkcje rzeczywiste. 25
1 Dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe funkcji. 2
2 Monotoniczność i różnowartościowość funkcji. Funkcja odwrotna. 2
3 Funkcje parzyste i nieparzyste. Złożenie funkcji. 2                   C Z E R W I E C
4 Wykres funkcji. Wykresy wybranych funkcji. 2
5 Cecha i mantysa liczby - wykresy. Funkcje okresowe. 1
6 Przesunięcia równoległe wykresów funkcji. 1
7 Wykres funkcji  f(x) , If(x)I. 1
8 Wykres funkcji f(-x), f(IxI). 1
9 Odczytywanie własności funkcji na podstawie danego jej wykresu 2
10 Sprawdzian – własności funkcji 1
11 Wykres funkcji odwrotnej. 1
12 Funkcje rzeczywiste - rozwiązywanie zadań. 2
13 Funkcja liniowa, wykres funkcji liniowej. 2
14 Własności funkcji liniowej. 2
15 Własności funkcji liniowej - zadania. 3
Razem godzin dydaktycznych 150
Rozkład opracowany przez 
nauczyciela matematyki w LO im. Karola Holteia w Obornikach Śl.
Wioletta Masiuda

Strona Główna