Kryteria ocen semestralnych
(I i II semestr)
     Arkusz ocen do pobrania

Aby uzyskać pozytywną ocenę na zakończenie każdego semestru, należy uzyskać oceny przynajmniej dopuszczające ze wszystkich!!! prac klasowych i sprawdzianów (*) z zakresu materiału danego semestru.


Jak poprawić zbyt niską ocenę z pracy pisemnej?

    1) W przypadku otrzymania oceny negatywnej z danej pracy pisemnej należy ją niezwłocznie poprawić podczas najbliższych konsultacji, w wyznaczonym przez nauczyciela dla całej klasy terminie.
Uczeń, który nie uzyska oceny pozytywnej na poprawie, lub był na niej nieobecny z ważnych, usprawiedliwionych powodów, może przystąpić do poprawy w drugim, rezerwowym terminie na następnych konsultacjach, czyli zazwyczaj za tydzień.(**)
Uczniowi, który przychodzi po raz pierwszy na poprawę danej pracy wpisuje się obok oceny ndst drugą ocenę z tej pracy, zgodnie z uzyskaną na poprawie liczbą punktów. Może nawet z oceny ndst poprawić na bdb!
Uczeń, który w pierwszym terminie nie zdołał uzyskać oceny pozytywnej, ma wpisany obok oceny ndst znak __ który oznacza, że dalej zalega z tą partią materiału. Powinien wtedy pojawić się na drugim z wyznaczonych terminów i starać się wykazać lepszą znajomością tematu. W tym drugim podejściu, niezależnie od ilości zdobytych punktów, może już otrzymać tylko ocenę dopuszczającą (znak __ można zastąpić tylko znakiem "zal" - czyli zaliczenie materiału na najniższą ocenę).
Jeśli jednak i w drugim terminie poprawy uczeń nie wykaże się wystarczającą wiedzą, zaległość (czyli znak __) pozostaje.

    2) Do poprawy w pierwszym terminie mogą przystąpić także uczniowie, którzy wprawdzie otrzymali oceny pozytywne, ale uważają, że umieją na więcej. Oddana praca jest oceniona i wynik wpisany do dziennika obok pierwszej oceny, bez możliwości kolejnej poprawy. I tu trzeba uważać, bo zamiast poprawić, można sobie ocenę pogorszyć :-)

Jeśli w ostatnim tygodniu przed wystawieniem ocen semestralnych uczeń ma na swoim koncie tylko jedną zaległość, może przystąpić do tzw. "terminu ostatniej szansy". Jeśli zaległości jest więcej, niestety nie ma już możliwości poprawy i zostanie mu wystawiona ocena semestralna niedostateczna. Stąd tak bardzo ważne jest, aby na bieżąco starać się uzyskać satysfakcjonującą ocenę. Pod koniec semestru nie ma możliwości zaliczania całego materiału!!!
Tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach losowych (długotrwała choroba ucznia, pobyt w szpitalu) jest możliwość odstąpienia od powyższych wymogów i wyznaczenia indywidualnego sposobu zaliczania zaległości.

Jaka jest procedura ustalania oceny semestralnej?
Aby uzyskać pozytywną ocenę na zakończenie każdego semestru, należy uzyskać oceny przynajmniej dopuszczające ze wszystkich!!! prac klasowych i sprawdzianów (*) z zakresu materiału danego semestru.

Po spełnieniu tego warunku wysokość oceny semestralnej ustala się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen. Oceny z prac pisemnych (klasówki, sprawdziany, kartkówki) brane są z wagą 70% a pozostałe (prace domowe, aktywność na zajęciach(***)  itp.) z wagą 30%.
Symulację swoich wyników można przeprowadzić w załączonym arkuszu.
Oceny na koniec roku nie mogą zawierać + ani -

____________________________________

(*) Prace pisemne mogą mieć następujące formy:
- praca klasowa (po zakończeniu działu, zazwyczaj jest to praca dwugodzinna)
- sprawdzian (w trakcie działu dłuższego lub na zakończenie działu krótszego, zazwyczaj trwa jedną godzinę lekcyjną)
- kartkówka (obejmująca materiał bieżący, nie musi być zapowiadana, trwa 10-20 minut, nie jest objęta wymogiem zaliczenia)

- sprawdzian "na raty" - kilka kartkówek ocenionych łącznie

(**) W pierwszym semestrze klasy pierwszej w wyjątkowych sytuacjach dopusza się trzeci termin poprawy. Natomiast maturzyści mają już tylko jeden termin poprawy!!! Nie ma możliwości poprawy sprawdzianów kuratoryjnych, diagnoz, próbnych matur.

(***) Na każdej lekcji znakami + notowane są ważne przejawy aktywności ucznia (np. rozwiązanie zadania przy tablicy) Po zakończeniu każdego działu wystawiane są oceny łączne za aktywność na zajęciach w tym czasie. Uczeń może nie otrzymać oceny z aktywności, jeśli w trakcie realizacji działu był całkowicie bierny na zajęciach. Rzadko zdarza się ocena negatywna (w przypadku wyjątkowo złej woli ucznia).
Tylko maturzyści muszą uważać, aby w każdym dziale wykazać się aktywnością, bo w przypadku całkowicie zerowego konta otrzymają ocenę ndst z aktywności w tym dziale.

ocenę dopuszczającą z aktywności otrzymuje uczeń, który wprawdzie wykonuje polecenia nauczyciela, ale bardzo rzadko aktywnie, z własnej inicjatywy włącza się w tok lekcji.
ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który niezbyt często, ale rzeczowo włącza się w tok lekcji.
ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który często dzieli się swoimi pomysłami i rozwiązaniami prezentując je w klasie
ocenę bardzo dobrą otrzymuje wtedy, gdy zawsze bierze czynny udział w lekcji, chetnie i z własnej inicjatywy prezentuje wyniki swojej samodzielnej pracy.
ocenę celującą otrzyma uczeń, który zawsze bierze czynny udział w lekcji, prezentuje niestandardowe sposoby rozwiazań, w prosty sposób tłumaczy swoim kolegom rozwiązania trudnych zadań.

oprac. Wioletta Masiuda
Strona Główna