Kryteria ocen prac pisemnych

Wymogi formalne dotyczące prac pisemnych (łącznie z poprawami):
Praca ma być pisana na papierze w kratkę, bez uszkodzeń, wyraźnie, czarno piszącym długopisem lub piórem. Rozwiązania pisane ołówkiem nie podlegają ocenie. Ołówkiem można wykonywać tylko rysunki. Nie wolno używać koloru czerwonego ani korektora.
Ma zawierać wyraźny podpis (imię, nazwisko, klasa i ew. numer zestawu zadań piszącego) w lewym górnym rogu kartki, datę zaś w prawym górnym rogu;
Między podpisem, a właściwym tekstem rozwiązań należy zachować 2,5-3cm odstęp (rozwiązania zapisane w tym obszarze nie będą uwzględniane w ocenie);
Brudnopis mieści się na ostatniej stronie pracy (nie należy zaśmiecać marginesów!), lub na oddzielnej kartce, która jest ważną częścią pracy i należy ją również podpisać zaznaczając, że jest to brudnopis.
Uczniowie mogą korzystać tylko z własnych, dozwolonych pomocy (kalkulator, przybory geometryczne itp), nie mogą kontaktować się ze sobą.
Podczas prac 2-godzinnych jest możliwość wyjścia do toalety (po uzgodnieniu z nauczycielem).
Przed oddaniem należy pracę uporządkować, dołączając brudnopis.

Prace pisemne mogą mieć następujące formy:
- praca klasowa (po zakończeniu działu, zazwyczaj jest to praca dwugodzinna, pisana na arkuszach papieru kancelaryjnego)
- sprawdzian (w trakcie działu dłuższego lub na zakończenie działu krótszego, zazwyczaj trwa jedną godzinę lekcyjną)
- kartkówka (obejmująca materiał bieżący, nie musi być zapowiadana, trwa 10-20 minut)

- sprawdzian "na raty" - kilka kartkówek ocenionych łącznie.

Zestaw zadań na pracy pisemnej (z wyjątkiem kartkówek, które mogą zawierać nawet tylko jedno zadanie) jest zawsze tak skonstruowany, aby uczeń posiadający umiejętności określone w wymaganiach ogólnych na poszczególne oceny zdołał zebrać wystarczającą liczbę punktów do uzyskania tejże oceny.

Aby otrzymać poszczególne oceny należy zgromadzić następującą liczbę punktów:

dopuszczający - co najmniej 33% punktów
dostateczny     - co najmniej 50% punktów
dobry               - co najmniej 75% punktów
bardzo dobry   - powyżej 90% punktów
celujący           - rozwiązać bezbłędnie cały zestaw, a oprócz tego zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności. Czasem jest ono umieszczone w zestawie, czasem uczeń po rozwiązaniu swoich zadań musi zgłosić nauczycielowi chęć rozwiązania zadania dodatkowego.

Zazwyczaj dopuszcza się oceny z + oraz -
Oto przykładowe kryteria dla łącznej liczby 24 punktów za zestaw:
24 pkt - bdb
23 pkt - bdb
22 pkt - bdb-
21 pkt - dobry+
20 pkt - dobry
19 pkt - dobry
18 pkt - dobry
17 pkt - dobry-
16 pkt - dost+
15 pkt - dost
14 pkt - dost
13 pkt - dost
12 pkt - dost
11 pkt - dost-
10 pkt - dop +
9 pkt  - dop
8 pkt  - dop
0-7 pkt - niedostateczny

W przypadku sprawdzianu w formie testu kryteria zazwyczaj są zaostrzone. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy zebrać co najmniej 50% punktów.


oprac. Wioletta Masiuda
Strona Główna