Ogólne kryteria na poszczególne oceny:

dopuszczający
- uczeń zna podstawowe z omawianych własności i zależności oraz potrafi (przynajmniej mechanicznie) zastosować swoje wiadomości w najprostszych, typowych sytuacjach, umie rozwiązać najprostsze, typowe, omawiane na lekcjach zadania.

dostateczny
- uczeń zna większość wymaganych własności i zależności, potrafi je ze zrozumieniem zastosować w typowych, niezbyt skomplikowanych zadaniach i problemach.

dobry
- uczeń zna i rozumie wszystkie wymagane własności i zależności, stosuje je dość biegle w zadaniach nie odbiegających stopniem trudności od tych, omawianych na lekcjach. Popełniane przez niego błędy wynikają z nieuwagi i rozproszenia, a nie braku zrozumienia problemu.

bardzo dobry
- uczeń zna i dobrze rozumie wszystkie wymagane własności i zależności, potrafi je biegle stosować w trudniejszych, bardziej skomplikowanych i nietypowych problemach. Wyróżnia się dociekliwością, umiejętnością kojarzenia różnych informacji oraz precyzją swojego rozumowania.

celujący
- uczeń spełnia wymogi oceny bardzo dobrej, a ponadto jego wiadomości wykraczają poza zakres obowiązkowy, potrafi rozwiązywać problemy trudne, nietypowe, wyróżnia się oryginalnością proponowanych pomysłów rozwiązań, potrafi zauważać nowe związki oraz stawiać hipotezy, a także ich dowodzić.
Aby otrzymać ocenę celującą na koniec roku (w pierwszej klasie to raczej niemożliwe!) uczeń powinien samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, brać udział w różnych formach zajęć i prac pozalekcyjnych np. mecze matematyczne, konkursy, olimpiady i in. (patrz Imprezy pozaszkolne), zgłosić chęć np. przeprowadzenia lekcji na temat zaproponowany przez siebie lub nauczyciela.

oprac. Wioletta Masiuda
Strona Główna